Które pierwiastki są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin?

Składniki pokarmowe to pierwiastki mineralne oraz proste związki organiczne i nieorganiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rośliny. W przemianie materii u roślin spełniają one różne funkcje, zaś niedobór jednego ze składników wywołuje charakterystyczne objawy. Niektóre pierwiastki występują w roślinach w ilościach bardzo dużych (tzw. makroskładniki), inne tylko w ilościach śladowych (tzw. mikroskładniki).

Które pierwiastki są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin?

1. Pierwiastki mineralne, a wymagania pokarmowe roślin?

Co to są składniki pokarmowe roślin?

Składniki pokarmowe to pierwiastki mineralne oraz proste związki organiczne i nieorganiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rośliny. W przemianie materii u roślin spełniają one różne funkcje, zaś niedobór jednego ze składników wywołuje charakterystyczne objawy.

Jakie składniki pokarmowe są niezbędne dla roślin?

Niektóre pierwiastki występują w roślinach w ilościach bardzo dużych (tzw. makroskładniki), inne tylko w ilościach śladowych (tzw. mikroskładniki).

  • Makroskładniki (makroelementy): azot (N), potas (K), fosfor (P), wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), chlor (Cl), siarka (S), żelazo (Fe). Każdy z tych pierwiastków stanowi 0,01% świeżej masy rośliny.
  • Mikroskładniki (mikroelementy): bor (B), mangan (Mn), miedź (Cu), cynk (Zn), molibden (Mo), kobalt (Co) oraz bardzo często wiele związków chemicznych obojętnych dla roślin. Ich udział w świeżej masie rośliny waha się od 0,001% do 0,00001%.
nawozy

Jakie są wymagania pokarmowe roślin ogrodniczych?

Sumę składników mineralnych pobranych przez rośliny w okresie ich życia, a rozmieszczonych w nadziemnych i podziemnych organach, nazywamy wymaganiami pokarmowymi. W zależności od rodzaju i gatunku rośliny są one bardzo różnorodne. Pewne ilości każdego składnika pokarmowego rośliny pobierają z samej gleby, natomiast brakujące ilości określone jako potrzeby nawozowe, należy pokryć przez zastosowanie do gleby nawozów. Gleby zawierają jednak różne ilości składników mineralnych, a ponadto poszczególne rośliny z tej samej gleby potrafią pobrać różne ilości składników. Na podstawie znajomości samych wymagań pokarmowych roślin trudno określić, ile i jakich składników pokarmowych trzeba dostarczyć roślinie, aby wydała odpowiedni plon ilościowy i jakościowy.

Od czego zależą potrzeby nawozowe roślin?

Potrzeby nawozowe roślin nie pokrywają się z ich wymaganiami pokarmowymi. Wymagania nawozowe roślin są przeważnie znacznie wyższe niż wymagania pokarmowe. Na pobieranie składników pokarmowych  gleby przez rośliny wpływa bowiem nie tylko gatunek gleby oraz ilość i jakość dostarczanych roślinie składników mineralnych, lecz także budowa systemu korzeniowego roślin. Im słabiej rozwinięty jest system korzeniowy, tym wyższe są wymagania roślin co do ilości składników mineralnych i wody. Tak więc potrzeby nawozowe roślin zależą od czynników takich jak wymagania pokarmowe, ilość przyswajalnych składników w glebie, zdolność roślin do pobierania składników w glebie czy wysokość plonów.

Co wpływa na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny?

Ilość składników pokarmowych pobierana przez rośliny jest uzależniona od faz i okresów ich rozwoju. Rośliny młode pobierają z gleby więcej składników pokarmowych w stosunku do jednostki swej masy. Jest to ważne przy nawożeniu młodych roślin, gdzie używa się zwykle roztworów o mniejszym stężeniu. Stwierdzono ponadto, że warunki atmosferyczne wywierają wyraźny wpływ na pobieranie i przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych. W okolicach o małej ilości odpadów w lecie i silnym nasłonecznieniu należy zaopatrywać rośliny ozdobne, a zwłaszcza róże i begonie, przede wszystkim w azot, w okolicach zaś o dużej ilości opadów letnich i małym nasłonecznieniu – w potas. Ten drugi przypadek jest charakterystyczny dla naszego kraju, stąd też nawożenie potasem ma duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

nawozy

2. Jaką rolę pełnią poszczególne składniki pokarmowe?

Poszczególne składniki pokarmowe roślin spełniają bardzo różną rolę i są niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin. Przy niedoborze lub nadmiarze któregokolwiek z tych składników, następuje nienormalny wzrost i rozwój roślin oraz zmniejszenie plonu.

Dlaczego warto dostarczać roślinom azot?

Azot  jest podstawowym składnikiem białka i chlorofilu. Potrzebny jest roślinom w dużych ilościach. Przy dobrym zaopatrzeniu w azot rośliny rosną bujnie, mają duże i ciemnozielone liście, mogą asymilować dużo dwutlenku węgla. Dzięki temu składnikowi rośliny mają zwiększoną zawartość białka oraz dobre wypełnienie nasion.

azot

Za co odpowiada fosfor?

Fosfor występuje w całej roślinie, lecz szczególnie dużo jego ilości gromadzą się w nasionach, gdzie stanowi on materiał energetyczny zużywany w procesie kiełkowania. Fosfor jest składnikiem DNA i RNA oraz fosfolipidów wchodzących w skład błony plazmatycznej. Stosunkowo dużo fosforu pobierają trawy, w których zawartość fosforu waha się w szerokich granicach 0,20-0,60% P2O5. Przy niedoborze fosforu plon może się nie obniżać przy dostatecznej ilości składników pokarmowych, a zwłaszcza azotu, lecz jego jakość może być znacznie gorsza, przy jednoczesnym opóźnieniu dojrzewania roślin.

Jaką rolę pełni potas?

Potas- jest składnikiem pokarmowym, który rośliny pobierają w znacznych ilościach. Odgrywa znaczącą rolę w regulacji stosunków wodnych w komórkach roślin. Ponadto steruje ruchem aparatów szparkowych. Zwiększa lub zmniejsza przepuszczalność błon oraz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe. Szczególnie dużo potasu pobierają rośliny tworzące bulwy i cebule oraz produkujące dużo węglowodanów (cukrów, skrobi). Dobre zaopatrzenie roślin w potas skutecznie przeciwdziała wiotkości łodyg oraz zmniejsza niebezpieczeństwo wymarzania roślin. Stwierdzono także dodatni wpływ potasu na powstawanie związków białkowych w roślinie.

Na co wpływa wapń?

Wapń  pobudza w roślinie wzrost korzeni i stanowi budulec w błonach komórkowych. Jest ważnym składnikiem regulującym funkcje błony plazmatycznej. Ponadto tworzy związki z pektynami i wpływa na aktywność licznych enzymów. W komórkach wiąże szkodliwy dla rośliny kwas szczawiowy, tworząc szczawiany wapnia. Jest także wtórnym przekaźnikiem informacji w regulacji najważniejszych procesów metabolicznych w odpowiedzi na różne czynniki środowiskowe oraz hormonalne. Wapń wpływa regulująco na kwasowość podłoża. Znane jest także antagonistyczne działanie wapnia wobec potasu. W miarę zwiększania dawek wapnia roślina zmniejsza pobieranie potasu. Obfite zaopatrzenie rośliny w wapń zmniejsza intensywność pobierania wody prze korzenie, a wzmaga transpirację (pod tym względem wapń działa przeciwnie niż potas).

wapń

W jakim celu stosuje się siarkę?

Siarka to ważny składnik pokarmowy rośliny, ponieważ wchodzi w skład aminokwasów (cysteiny, cystyny, metioniny), sulfolipidów, związków smakowych i zapachowych chrzanu, cebuli i czosnku. Odgrywa ona dużą rolę w procesach biochemicznych utleniania i redukcji.

Jakie funkcje w roślinie pełni żelazo?

Żelazo jest potrzebne roślinie w niewielkich ilościach, jednak żadnym innym składnikiem zastąpić go nie można. Pełni ono w roślinach funkcje katalizatora w tworzeniu się chlorofilu i w procesach przyswajania dwutlenku węgla. Wchodzi też w skład enzymów biorących udział w procesie oddychania.

Dlaczego warto rośliny zaopatrzyć w magnez?

Magnez  jest głównym składnikiem chlorofilu, zielonego barwnika roślin, niezbędnego do procesu fotosyntezy. Około 50% magnezu znajdującego się w liściach występuje w chloroplastach. Magnez spełnia jeszcze wiele innych funkcji w życiu roślin, np. wpływa na rozwój bakterii brodawkowych czy ogranicza przepuszczalność błon komórkowych. Zawartość jego w roślinie jest znacznie mniejsza niż fosforu czy potasu, mimo to dość często występuje niedobór magnezu, szczególnie na glebach kwaśnych.

magnez

Czy mangan należy dostarczać roślinom?

Mangan to składnik pokarmowy, który wpływa na przemiany związków azotowych zachodzących w roślinie. Stosunek ilościowy manganu do żelaza w liściach wynosi 1:2. Mangan ma też duże znaczenie dla procesów utleniająco-redukcyjnych w roślinie.

Dlaczego bor należy do niezbędnych pierwiastków?

Bor jako składnik pokarmowy jest niezbędny roślinom w okresie wzrostu, podczas kwitnienia i owocowania. Niedostatek boru wpływa ujemnie na wzrost, plon i zdrowotność roślin. Niedobór boru można poznać po zmianach w budowie anatomicznej roślin. Istnieje ścisła zależność między stężeniem boru w środowisku odżywczym  a jego zawartością w roślinach. Z doświadczeń wynika, że nawożenie borem zapobiega ujemnym skutkom nadmiaru wapnia w środowisku glebowym.

Jakie funkcje pełni cynk?

Cynk jest roślinie niezbędny do normalnego przebiegu syntezy białek. Wchodzi w strukturę błon komórkowych i rybosomów. Uczestniczy w transkrypcji informacji genetycznej.

nawozy

Dlaczego warto dostarczać roślinom miedź?

Miedź podobnie jak żelazo, bierze udział w procesach oddychania roślin i działa dodatnio na powstawanie chlorofilu. Przez stosowanie miedzi zapobiega się występowaniu chorób u roślin, zwłaszcza na glebach torfowych. Ponadto miedź łagodzi ujemne działanie nadmiaru manganu.

Jaką rolę w roślinie pełni molibden?

Molibden bierze udział w przyswajaniu azotanów przez rośliny, a u roślin motylkowych wiążących azot atmosferyczny katalizuje ten proces. Podczas gdy mangan jest utleniaczem fizjologicznym, działanie fizjologiczne molibdenu jest redukujące.

Autor

Poradnik został napisany przez Eksperta Target, który od wielu lat pomaga czytelnikom rozwiązywać problemy związane z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin.

Miłość do roślin i pasja do ogrodnictwa naszego Eksperta pomaga mu w tworzeniu wartościowych poradników, które szczególnie przydatne są ogrodnikom amatorom oraz posiadaczom ogródków działkowych.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!