Dlaczego warto sadzić lasy?

Lasy to niezwykle ważny element otaczającego nas świata, gdyż drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Ich udział w wymianie CO2 i regulacji efektu cieplarnianego jest oczywisty. Lasy zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej. Ponadto tworzą przyjazny mikroklimat, dają nam spokój i dobrą energię. Drzewa dają nam chłód w gorące dni. Lasy stanowią naturalną ostoję wielu, wielu zwierząt i roślin. Dzięki Fundacji "Las Na Zawsze" możemy trwałe i nieodwracalnie przywrócić równowagę biologiczną na Ziemi.

Dlaczego warto sadzić lasy?

1. Czym charakteryzują się lasy?

Co to jest las?

Las , czyli kompleks roślin, wśród których przeważają drzewa rosnące w zwarciu, stanowiący środowisko życia dla wielu gatunków fauny. Biocenoza leśna to pewien układ zależności pomiędzy światem roślinnym, zwierzęcym oraz czynnikami nieożywionymi, które razem stanowią niepodzielny i dynamiczny twór przyrodniczy. Las jest formacją roślinną powstałą naturalnie lub stworzoną przez człowieka. Poza jego głównym składnikiem – drzewami – występują w nim także krzewy, krzewinki, runo leśne, mchy oraz swoista, charakterystyczna dla tego typu ekosystemu fauna.

Czym jest las w sensie prawnym?

W sensie prawnym lasem nazwiemy grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha (1000m2), pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony (przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków). Może to być także obszar  związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Definicję tę zawiera art. 3 ustawy o lasach, z której dowiemy się również m. in. o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej czy o zasadach zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych.

Jakie warstwy znajdują się w strukturze lasu?

  • korony drzew;
  • krzewy oraz drzewa w fazie podrostu, czyli te, które aktualnie tworzą las, a w przyszłości zajmą miejsca w koronie drzew;
  • warstwa ziół, w której występują rośliny zielone, byliny oraz trawy (stanowi runo leśne);
  • warstwa przyziemna, na którą składają się mchy i porosty (stanowi runo leśne).
las

Jaką faunę znajdziemy w lesie?

Fauna lasu różni się w zależności od tego, o jakim typie lasu mówimy. Każdą jego warstwę zamieszkują charakterystyczne gatunki. W Polskich lasach koronę drzew zajmują przykładowo drozdy i kukułki, a poniżej bytują znane z żerowania na pniach dzięcioły. Niektóre ptaki preferują dolne partie lasu. W ściółce z kolei zadomawiają się małe ssaki, jak np. myszy, a także liczne owady (chrząszcze, pająki, mrówki). W lesie schronienie znajdują zarówno gatunki drapieżne (wilk), jak i roślinożerne (jeleń). Leśna biocenoza jest jedną z bardziej charakterystycznych. Pomiędzy poszczególnymi gatunkami istnieją poziomy zależności (np. łańcuch pokarmowy), które utrzymują ekosystem leśny w równowadze wewnętrznej.

Jakie typy lasu najczęściej można spotkać?

  • Lasy liściaste (właściwe) - w drzewostanie dominują drzewa liściaste okrytonasienne bez udziału drzew iglastych lub z jedynie niewielkim dodatkiem. Dzieli się je na lasy okresowo zielone oraz wiecznie zielone. Do tych ostatnich zaliczamy lasy twardolistne, wawrzynolistne (należące do lasów deszczowych) oraz wilgotne lasy równikowe. Lasy okresowo zielone to lasy monsunowe (zrzucające liście na czas suszy) i lasy liściaste zrzucające liście na zimę (występujące w Polsce);
  • Lasy iglaste (bory) - dominują w nich drzewa iglaste. Występują przede wszystkim w klimacie umiarkowanym. Pod kątem przewagi określonego gatunku wyróżniamy bory sosnowe, jodłowe i świerkowe;
  • Lasy mieszane - dominujące gatunki to dąb, buk, sosna czy świerk.

Czym charakteryzują się lasy w Polsce?

Obszar Polski cechuje umiarkowany klimat o charakterze przejściowym, mający cechy zarówno klimatu oceanicznego, jak kontynentalnego. Dzięki temu polskie lasy należą do najbardziej zróżnicowanych w całej Europie Środkowej. Zasiedlają je gatunki charakterystyczne dla różnych rejonów geograficznych. Znajdziemy tu więc (poza gatunkami typowo środkowoeuropejskimi) także gatunki śródziemnomorskie, euroazjatyckie, północnoamerykańskie, a nawet arktyczne. Najpopularniejszym gatunkiem drzewa jest u nas sosna zwyczajna, zajmująca wraz z modrzewiem w sumie 70% powierzchni lasów ogółem. Na drugim miejscu plasuje się dąb, a dalej brzoza, świerk, buk, olsza oraz jodła.

las

2. Co to jest ''Las Na Zawsze''?

Jaką misję ma Fundacja „Las Na Zawsze”?

„Las Na Zawsze” to fundacja założona przez miłośników przyrody, której misją jest trwałe i nieodwracalne przywrócenie równowagi biologicznej na Ziemi. Drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Ich udział w wymianie C02 i regulacji efektu cieplarnianego jest oczywisty. Lasy zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej. Lasy tworzą przyjazny mikroklimat, dają nam spokój i dobrą energię. Drzewa dają nam chłód w gorące dni. Lasy stanowią naturalną ostoję wielu, wielu zwierząt i roślin. Lasy po prostu są dla nas dobre. To idea, którą kieruje się Fundacja „Las Na Zawsze”.

W jaki sposób można pomóc naturze?

Natura sama ma zdolność regeneracji w najbardziej optymalny sposób. Wsparcie fundacji ma jedynie zainicjować procesy lasotwórcze i zagwarantować im trwałość. Dlatego dbamy o status formalny ziemi, na której sadzimy tak by mieć pewność, że przyszłość biosfery na danym terenie jest prawnie zabezpieczona. Lasy fundacji mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy tworzenie ekosystemów leśnych z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dlaczego ważna jest bioróżnorodność?

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji nasze lasy w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. „Las Na Zawsze” jest bioróżnorodny i zarządzany przez naturę. Warto sadzić różne rdzenne gatunki drzew (w ogromnej większości liściastych), krzewów i roślin runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych terenów. Ekosystem leśny potrzebuje także drzewa i krzewy owocowe, które zapraszają na teren ptaki.

las

W jaki sposób ograniczyć zmiany klimatyczne?

Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. Z każdym rokiem globalne ocieplenie będzie dla nas coraz większym wyzwaniem społecznym. Lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Sposób w jaki pozwalamy im się tworzyć maksymalizuje absorpcję CO2 w długim okresie. Coraz częstsze susze zmuszają do wyboru gatunków liściastych dobrze znoszących długie okresy niedoboru wody. Tam gdzie to możliwe obejmujemy opieką tereny, które pozwalają na budowanie naturalnej retencji. Bobry to nasi przyjaciele.

W jaki sposób zapewnić prawidłowy wzrost drzew?

Fundacja „Las Na Zawsze” sadzi do 2 tysięcy sadzonek na hektar (5 razy mniej niż Lasy Państwowe). To pozwala drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Lokalizujemy sadzonki w rozproszonych gniazdach i zostawiamy dużą część terenu bez ingerencji, by mogły się rozwijać w zróżnicowany sposób, także pod względem wieku. Część drzew zabezpieczamy, żeby ich pędy wierzchołkowe nie stały się pożywieniem jeleniowatych. „Lasy Na Zawsze” tworzone są tak, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość. Ważnym elementem jest zaproszenie ptaków poprzez stworzenie dla nich idealnych warunków do bytowania. Szybko odwdzięczą się m.in. roznoszeniem nasion. Już od początku zostawiane jest dużo przestrzeni dla rządów natury, która wie doskonale, co w tym miejscu będzie rosło najlepiej. Późniejszą regulację lasu zostawiamy także naturze.

Dlaczego nie jest stosowana ochrona chemiczna nasadzeń?

W nasadzeniach założonych przez Fundację „Las Na Zawsze” nie są stosowane środki ochrony roślin zawierające substancję czynną. Natura sama dobiera najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże jest potrzebne do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

las

Kto sadzi i zajmuje się pielęgnacją „Lasu Na Zawsze”?

„Lasy Na Zawsze” sadzone są wspólnie z ochotnikami. Wierzymy, że liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale także tworzenie społeczności, której zależy na lasach. Sadzenie to forma aktywizacji społeczeństwa dzięki której otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek. Ponadto „Lasów Na Zawsze” nie zostawiamy samym sobie. Na bieżąco monitorowany jest ich rozwój oraz prowadzona dokumentacja. W działaniach fundacji wykorzystywana jest także pomoc ośrodków naukowych, które pomagają wspierać przyrodę.

W jakim terminie zakładane są „Lasy Na Zawsze”?

„Lasy Na Zawsze” sadzone są dwa razy do roku, bo taki rytm dyktuje nam natura. Nasadzeń dokonuje się wtedy, kiedy w drzewach procesy wegetacji są spowolnione, a jednocześnie nie ma mrozu. Tymi właściwymi momentami są więc wczesna wiosna oraz późna jesień. Sadzone są małe drzewka, bo takie najlepiej się przyjmują. Większe sadzonki trzeba by podlewać przez całe lato i każdą oddzielnie opalikować (aby nie ruszała się na wietrze). Przez pierwsze lata sadzonki intensywnie rozwijają systemy korzeniowe w glebie. W tym procesie natura wybiera te, które najlepiej przystosowane są do danego otoczenia i będą miały szansę rozwinąć się, by zasiedlić resztę wolnego obszaru.

Skąd pewność, że las będzie „na zawsze”?

Fundacja robi wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji „Lasu Na Zawsze” była biurokratycznym koszmarem. Wprowadzamy zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, występujemy o status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

las

W jaki sposób finansowana jest Fundacja „Las Na Zawsze”?

Fundacja „Las Na Zawsze” finansuje swoją działalność z darowizn osób prywatnych, firm i organizacji. Co najważniejsze rozdzielane są koszty administracyjne od kosztów sadzenia lasów. Wszelkie wpłaty, które są przeznaczone na sadzenie lasu w 100% trafiają dokładnie na ten cel. Z kolei koszty administracyjne pokrywają Patroni Fundacji, zarówno prywatni, jak i firmowi.

W jaki sposób można zostać Patronem Fundacji?

Patroni za pośrednictwem platformy Patronite regularnie wspierają Fundację środkami na pokrycie kosztów administracyjnych. Dzięki Patronom możliwa jest praca w bezpiecznej przestrzeni i koncentrowanie się na sadzeniu lasów jak najtaniej. Ponadto zachowana jest przejrzystość finansowa, czytelnie rozdzielając koszty administracyjne i koszty sadzenia lasów. Już teraz warto dołączyć do tych, którzy regularnie wspierają misję przywrócenia równowagi biologicznej Ziemi.

Jakie są koszty posadzenia lasu?

Na 10m² Lasu Na Zawsze rośnie kilka drzew, a posadzenie takiego kawałka kosztuje około 30 zł. Większe ilości to oczywiście wielokrotności 30 zł. Za pośrednictwem strony „Las Na Zawsze” można zdecydować jaki kawałek lasu zostanie posadzony w naszym imieniu. Za przekazane TUTAJ pieniądze Fundacja zakupi ziemię i zasadzi na niej drzewa. Całość kwoty zostaje przeznaczona na sadzenie.

las

Skąd Fundacja bierze teren pod Las Na Zawsze?

Pierwsze nasadzenia zostały założone na terenach posiadanych przez założycieli Fundacji. Obecnie dokonywany jest zakup ziemi rolnej (tych najniższych kategorii) oraz nieużytków, na których wkrótce będą rosły drzewa. Istnieje także możliwość posadzenia Lasu Na Zawsze nawet na prywatnym terenie pod warunkiem, że tego kompleksu drzew już nigdy nie będzie można sprzedać ani wyciąć. Ponadto ogromnym wsparciem są tereny otrzymane od darczyńców. Dołączenie do leśnej społeczności to oczywiście naturalny kierunek dla Target Natural. Od wielu lat firma wspiera ekologiczne rozwiązania dla ogrodów i terenów zielonych. Już tej jesieni Target Natural posadzi wspólnie z Fundacją w samym sercu Borów Tucholskich Las na Zawsze.

Autor

Poradnik został napisany przez Eksperta Target, który od wielu lat pomaga czytelnikom rozwiązywać problemy związane z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin.

Miłość do roślin i pasja do ogrodnictwa naszego Eksperta pomaga mu w tworzeniu wartościowych poradników, które szczególnie przydatne są ogrodnikom amatorom oraz posiadaczom ogródków działkowych.

Zapisz się do newslettera i pobierz bezpłatne poradniki!